Paslaugų įkainiai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1994 m. lapkričio 8 d.  įsakymu Nr. 373

(LR sveikatos apsaugos ministro

2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-1169 redakcija)

PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina eurais
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
1. Mokymo programa, kurios kodas PT 8
2. Mokymo programa, kurios kodas PP 10
3. Mokymo programa, kurios kodas PG 18
4. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
5. Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB 5
6. Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 9
7. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
8. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

Kainynas atsisiuntimui: Kainynas nuo 2019-11-01