I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, Biuro lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, nuostatų pildymo ir keitimo tvarką.
2. Biuro pavadinimas – Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
4. Savininkė – Joniškio rajono savivaldybė.
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Joniškio rajono savivaldybės taryba.
6. Buveinė – Vilniaus g. 6, Joniškis.
7. Biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto iš dalies išlaikoma visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.
8. Biuras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su valstybės herbu ir Biuro pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
9. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Visuomenės sveikatos priežiūros Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
10. Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.


II. BIURO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA


11. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:
11.1. nustatyti Biuro privalomas užduotis, pavesti jas vykdyti ir kontroliuoti, kaip jos vykdomos;
11.2. nustatyti Biuro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas ir jų apskaičiavimo taisykles;
11.3. kontroliuoti Biuro apskaitą, finansinę atskaitomybę;
11.4. nustatyti Biuro išlaidas, neviršijant Biurui paskirtų bendrųjų asignavimų, tarp jų darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų;
11.5. skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti drausmines nuobaudas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
11.6. nustatyti Biuro direktoriaus atlyginimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
11.7. gauti iš Biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla;
11.8. tvirtinti, keisti ir pildyti Biuro nuostatus;
11.9. reorganizuoti ir likviduoti Biurą, įstatymų nustatytais atvejais jį pertvarkyti.
12. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi ir kitų teisių ir pareigų, kurias nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.


III. BIURO VEIKLOS TIKSLAS, SRITIS IR RŪŠYS


13. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Joniškio rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, kad būtų mažinamas gyventojų sergamumas ir mirtingumas, gerinama gyvenimo kokybė, teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.
14. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje
15. Biuro veiklos pobūdis – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams.
16. Biuro funkcijos:
16.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
16.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
16.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;
16.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais.
16.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
16.2.1. demografinės ir socialinės ekonominės būklės stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
16.2.2. gyventojų sveikatos būklės stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
16.2.3. fizinės aplinkos veiksnių stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
16.2.4. gyvensenos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
16.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
16.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programose numatytų objektų stebėsena;
16.3. užkrečiamų, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:
16.3.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių analizavimas ir vertinimas, dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant neigiamo poveikio mažinimo priemones;
16.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir psichinių sutrikimų profilaktiką;
16.3.3. sveikos gyvensenos skatinimas:
16.3.3.1. dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;
16.3.3.2. dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;
16.3.3.3. dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
16.3.3.4. dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;
16.3.3.5. dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;
16.3.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
16.3.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
16.4. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:
16.4.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtaką darančių veiksnių paplitimą;
16.4.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų įgyvendinimas;
16.5. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
16.5.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
16.5.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
16.5.3. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
16.6. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
16.6.1. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
16.6.2. bendruomenės skatinimas ir įtraukimas dalyvauti visuomenės sveikatos stiprinimo veikloje;
16.7. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
17. Biuras atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, susijusias su Biuro veiklos sritimi.


IV. BIURO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


18. Biuras turi šias teises:
18.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
18.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų, išskyrus centrines ir teritorines valstybinio administravimo institucijas, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
18.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;
18.4. stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu;
18.5. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
18.6. vykdyti suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
18.7. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
18.8. gauti nebiudžetinių lėšų iš teisėtai vykdomos veiklos;
18.9. dalyvauti savivaldybės institucijoms rengiant su Biuro veikla susijusių teisės aktų projektus;
18.10. teikti mokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
18.11. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;
18.12. inicijuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo projektus;
18.13. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
18.14. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.
19. Biuras privalo:
19.1. kreiptis į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl Biuro nuostatų pildymo ir keitimo;
19.2. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;
19.3. naudoti gautus biudžeto asignavimus racionaliai ir taupiai, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai vykdyti pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
19.4. užtikrinti darbo plano vykdymą, veiklos krypčių planavimą ir rengti veiklos ataskaitas;
19.5. valdyti, naudotis ir disponuoti paskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka;
19.6. garantuoti finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
19.7. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
19.8. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą;
19.9. saugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;
19.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
19.11. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.


V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS


21. Biurui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas Joniškio rajono savivaldybės tarybai.
22. Biuro direktoriaus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigas gali eiti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
23. Biuro direktorius:
23.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
23.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų naudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
23.3. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Biuro struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo;
23.4. derina su savivaldybės administracijos direktoriumi atostogas ir komandiruotes;
23.5. priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
23.6. pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus teisės aktų nustatyta tvarka;
23.7. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;
23.8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Biuro nuostatų;
23.9. teikia savivaldybės tarybai pareikalavus tvirtinti metines Biuro išlaidų sąmatas ir ataskaitas;
23.10. atsako teisės aktų nustatyta tvarka už pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
23.11. užtikrina racionalų ir taupų Biuro lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
23.12. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis;
23.13. leidžia įsakymus, kitus dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
23.14. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl Biuro nuostatų pildymo ir keitimo;
23.15. disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka;
23.16. sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.17. atstovauja Biurui kitose institucijose;
23.18. organizuoja Biuro dokumentų valdymą ir saugojimą;
23.19. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
24. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.


VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA


25. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
26. Biuro direktoriaus ir darbuotojų teisės ir pareigos nustatomos pareigybių aprašymuose.
27. Biuro darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustato Biuro direktorius.
28. Metinį Biuro darbo užmokesčio fondą tvirtina savivaldybės taryba, pareigybių sąrašą ir skaičių tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
29. Biuro darbuotojus į darbą priima ir atleidžia Biuro direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.


VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA


30. Biuro lėšų šaltiniai:
30.1. valstybės, savivaldybės biudžeto asignavimai;
30.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos;
30.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos;
30.4. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;
30.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
31. Visos 30 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.


VIII. BIURO VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ


32. Biuro veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Biuro veiklą koordinuoja savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius.
34. Biuro finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba), savivaldybės administracijos Vidaus audito, Finansų skyriai ir kitos institucijos įstatymų nustatyta tvarka.


IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


35. Biuro nuostatus, jų keitimus ir pildymus tvirtina Joniškio rajono savivaldybės taryba.
36. Biuras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Biuras veiklą pradeda įregistravus Biurą Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
37. Biuro nuostatai keičiami, pildomi Joniškio rajono savivaldybės tarybos, Biuro direktoriaus iniciatyva.
38. Biuras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Dokumentai apie Biuro reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą ir kiti vieši pranešimai skelbiami vietos arba regiono spaudoje, Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.